Domokos László

Domokos László gondolatai a közpénzügyekről

2011-03-30 13:29
Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke 2011. március 25-én a Gazdasági Rádió Nap Vendége című műsorában egyórás interjút adott. Az alábbiakban a beszélgetés során elhangzott, a közpénzügyekhez kapcsolódó gondolatok összefoglalóját olvashatják.

Az Állami Számvevőszék elnöke a Gazdasági Rádióban adott interjújában hangsúlyozta a közpénzügyek fontosságát. Az ÁSZ küldetése, hogy előmozdítsa a közpénzek átláthatóságát, rendezettségét, illetve hozzájáruljon a jó kormányzáshoz.

Domokos László, az ÁSZ elnöke


Domokos László szerint a közpénzügyek kérdése szinte az egyik legfontosabb, hiszen minden megtermelt magyar forintnak a felét a közszféra költi el. Ma kicsit kevesebb a közpénzt, így a megszokott rendszerekben olyan akadályok keletkeznek, amely a mindennapjainkat nehezítik. Az Állami Számvevőszék hitvallása, hogy valós tükröt mutasson a hazánk helyzetéről, s ezzel egy jó kormányzáshoz is hozzá tud járulni. Ez a megközelítése a számvevőszék megújult vezetésének.

Cél, hogy a számvevőszék ne csak kritizáljon, hanem próbáljon meg segíteni és előmozdítani a jó tendenciákat. Ezt mi sem példázza jobban, mint hogy olyan javaslatok születtek az elmúlt hónapokban, amelyek azonnali megoldásokat hoztak a felszínre a kormányzati oldalról. Domokos László hangsúlyozta, fontos feladat, hogy minél több számvevőszéki jelentés hasznosuljon.

Az ÁSZ újonnan kialakított stratégiájában megfogalmazott alapelvek szerint „A Számvevőszék a közpénzügyekre legszélesebb rátekintéssel rendelkező szervezet, tevékenysége egyaránt szolgálja a központi és az önkormányzati szintet, így hozzájárul a közpénzekkel való gazdálkodás jó minőségéhez és fenntarthatóságához".

Vizsgálataink hasznosulását a büntethetőség megállapításához szükséges kiinduló ténymegállapítás mellett abban látjuk, hogy javaslataink segítsék elő a közpénzzel való gazdálkodás jobbítását és járuljanak hozzá a jó kormányzáshoz.

E tekintetben három területet tartunk különösen fontosnak:

1. A vizsgált szervezetek gazdálkodásának jobbítása

Az ellenőrzések tapasztalatait összegző ÁSZ megállapítások és ajánlások elsődleges célja, hogy azok a vizsgált szervezeteknél elősegítsék a gazdálkodás szabályosságának, átláthatóságának, gazdaságosságának, célszerűségének és hatékonyságának növelését.

Esztergomban a volt és a jelenlegi polgármester is elismerte az ÁSZ jelentés megállapításait. Szegeden az ellenérdekelt felek szintén a jelentésben leírtakat tekintették hivatkozási pontnak.

Dr. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes, dr. Kukorelli Sándor, Dunaújváros jegyzője, László Tamás, a XV. kerület polgármestere, valamint Szabados Ákos, Pesterzsébet polgármestere köszönetét fejezte ki a színvonalas számvevőszéki munkáért. Kijelentették, örülnek az ÁSZ vizsgálatnak, amely feltárja a hiányosságokat. Az ÁSZ ellenőrzések ugyanis segítik az önkormányzatokat abban, hogy munkájuk szabályosabb, gazdálkodásuk hatékonyabb és takarékosabb legyen.

2. Jelentéseink az Országgyűlés plenáris ülésének és az OGY bizottságainak ülésén

Az ÁSZ középtávú Stratégiájában is megfogalmazott cél, hogy az Országgyűlés, a bizottságok több jelentésünket tárgyalják meg és nagyobb mértékben hasznosítsák az ellenőrzési tapasztalatokat. A parlamenti, országgyűlési kapcsolattartás, kommunikáció hatékonyságának javítása érdekében, a képviselők több fórumon történő, szélesebb körű tájékoztatására és a bizottsági üléseken való ÁSZ részvétel megerősítésére javaslatokat dolgoztunk ki.

Minden ülésszakban elkészítjük a Kormány törvényalkotási programjához kapcsolódó ÁSZ jelentéseket, tanulmányokat tartalmazó ajánlás tervezetet. Ez az anyag tartalmazza azon elkészült, vagy az ellenőrzési tervünkben szereplő jelentések és tanulmányok listáját, melyet a bizottságok, képviselők szíves figyelmébe ajánlunk az adott ülésszak törvényhozási feladatainak tárgyalásához.

3. A szabályozás, a törvényi környezet megváltoztatása a jelentéseinkben feltárt hibák, hiányosságok következtében

Több jelentésünkben tártunk fel olyan működési hibát, hiányosságot, mely felvetette a szabályozás módosításának szükségességét, és a törvény módosítását eredményezte. E jelentések közül példaként szolgálhatnak az alábbiak:

- A fogyatékos személyek támogatásában résztvevő nonprofit szervezeteknek nyújtott nem normatív állami támogatás és ingyenes állami vagyonjuttatás felhasználásának ellenőrzéséről szóló 1024 sz. jelentésben tett ajánlásaink alapján a nemzeti erőforrás miniszter új kormányrendelet, miniszteri rendelet, miniszteri utasítás kidolgozását kezdeményezi.

- A pártok finanszírozásának ellenőrzései alapján megfogalmazott megállapítások elősegítették a pártfinanszírozás kérdéskörének szabályozását.

- A felnőttképzés feltételrendszere, eredményessége, szerepe a gazdaság munkaerőigényének kielégítésében című jelentésünkben megfogalmazott ajánlások eredményeképpen az NGM arról tájékoztatott, hogy új felnőttképzési törvény megalkotására tesznek javaslatot.

- A vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről szóló jelentésben foglalt hiányosságok kijavítására több kormányzati intézkedés történik:

a.) Az ivóvízminőség-javító program keretében megvalósuló beruházásokhoz a támogatások igénylésének feltételrendszerét átalakítják.

b.) Egységes támogatási rendet dolgoznak ki, egyszerűsítve a pályázati rendszert annak gyorsítása és a bürokrácia csökkentése érdekében.

c.) Az ivóvíz minőséggel kapcsolatos miniszteri feladat- és hatáskörök egyértelmű meghatározására miniszteri rendeletet dolgoznak ki.

d.) Átszervezik a hatósági ellenőrzés és monitoring rendszert.

e.) Korszerűsítik a nyilvántartási rendszert, fejlesztik az informatikai rendszereket, megerősítik a belső ellenőrzést, kialakítva az ezek megvalósításához szükséges jogszabályi hátteret is.

f.) A vizek szennyezésének csökkentése érdekében javaslatot dolgoznak ki a jelenlegi bírságolási rendszert meghatározó szabályozásra vonatkozóan.

- Az ÁSZ a Hálózat-Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány ellenőrzése kapcsán tett javaslatára a Nemzetgazdasági Minisztérium minisztere intézkedési tervet dolgozott ki és elrendelte az alapítványt támogató közüzemi szolgáltató társaságok adóellenőrzését.

- A határon túli magyar szervezeteknek nyújtott források egyesítésére irányuló kormányzati szándék teljesülése is a támogatások rendszerének változásában.Szülőföld Alap megszűnését követő változások, a jogutód, új Alap, a Bethlen Gábor Alap létrejött.

Az ÁSZ elnöke örömmel tapasztalja, a szakmai közvélemény is nyomon követi a jelentéseket, hiszen egyre több konferencián hivatkoznak a számvevőszék megállapításaira.

Domokos László az interjúban kiemelte, érdekes és értelmes a közpénzekkel foglalkozni. Nem csak a negatívumokkal kellene törődni, hogy ki, hol, mit és mennyit vitt el. A megoldás keresésére kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. A számvevőszék ezt szeretné előmozdítani, és az elmúlt hónapok munkája is ezt szolgálta.